top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Partijen


Onderstaande partijen komen overeen hetgeen volgt in dit document:

 1. Traiteur Hilde's Party Service (HPS), Bevrijdingsstraat 7, 3930 Hamont-Achel, nader ook te noemen “HPS ” of “wij”.

 2. De opdrachtgever, nader ook te noemen “de klant”, “u”, "Cliënt".


1. Algemeen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.


2. Prijzen


Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW (afhaal of levering) en zijn altijd exclusief vervoer, dienst en/of personeel, huur materialen, tenzij anders vermeld of tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
In het geval van onvoorziene verhoging van kostprijsbepalende factoren mogen wij de in onze offerte vermelde prijzen die onderhevig zijn aan de onvoorziene verhoging dienovereenkomstig met maximum 15% verhogen
zonder voorafgaand akkoord van de klant.
Onvoorziene kosten op het tijdstip van de catering kunnen achteraf opgenomen worden in het eindfactuur.


3. Betaling


3.1. De facturen (ook voorschotfacturen) zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 14 dagen na factuurdatum.
3.2. Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling,
een intrest van 1% per maand eisbaar, waarbij elke aangevatte maand volledig telt.
3.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.
3.4. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast moratoire intresten
een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke
invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.850,00, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.
We aanvaarden enkel betaling in cash, speciën via bancontact of via ons bankrekeningnummer.
Meestal vragen wij van onze klanten een voorschot. Wij verzoeken u in dit geval uiterlijk tien (10) dagen
vóór de aanvang van uw reservering/geplaatste bestelling, het voorschot over te maken op volgend rekeningnr: BE82068910193968 / Hilde's Party Service, onder vermelding van “Bestelbonnr …...”.
Hiervan kan in onderling overleg schriftelijk worden afgeweken indien beide partijen akkoord gaan.


In geval van levering of afhaling van goederen zonder diensten, vragen wij u uiterlijk op het moment van de levering het afgesproken bedrag te betalen via overschrijving op ons bankrekeningnummer BE82068910193968, cash of met bancontact bij levering/afhaling.


Men kan een datum vastleggen alvorens een keuze te maken van de cateringopdracht
(dit om zekerheid te hebben voor uw feest).
De vastlegging van de datum kan mondeling gebeuren en aanvaard worden.
De vastlegging van de datum wordt in vertrouwen genoteerd, is voor nota bindend en zal u schriftelijk bevestigd worden per mail of per brief. U heeft een kosteloze opzegtermijn van 5 werkdagen na verzending van het schrijven.
Indien u nadien deze datum niet kan nakomen alvorens een offerte getekend te hebben, zullen wij u een administratieve kost + de kosten van de schade die hieruit voortvloeide aanrekenen met een minimum van € 50 en maximum € 350.


4. Vergunningen


Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan HPS blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt


5. Annulering


Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur.
8 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 80% van totaalbedrag factuur.
Veertien dagen tot 8 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur.
Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan te geschieden.
Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven
door HPS.


6. Opgegeven aantallen


De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en HPS is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen.
Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen
dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft HPS het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen.
Let op: het afvallen van aantallen binnen de 5 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.


7. Overmacht


In geval van overmacht heeft HPS het recht, na kennisgeving aan de cliënt haar verplichtingen tot uitvoering
van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe
rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.

 • Stakingen.

 • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

 • Brand, ziekte of ongevallen.

 • Transportbelemmeringen.

 • Iedere storing in de geregelde productie

 

8. Aansprakelijkheid


HPS is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan HPS terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 40% van de overeengekomen prijs en HPS nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.
HPS is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van helpen in en uitladen van de camionette,
ongevallen bij het helpen tijdens de opdracht.


9. Weigering cq. beëindiging van orders en/of opdrachten


HPS behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke
of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd danwel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. HPS heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van HPS te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. 
HPS heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door
de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

 

10. Eventuele klachten


Alle klachten dienen De dag van de opdracht telefonisch gemeld te worden en aangetekend geschreven te worden aan: Hilde's Party Service, Bevrijdingsstraat 7, 3930 Hamont-Achel, en dit binnen een termijn van 48u na de cateringopdracht.
De datumstempel van de Post geldt als bewijs. Alle klachten die nadien toekomen, worden als onbestaande beschouwd.
Elke betwisting van het eindfactuur wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Pelt en Hasselt behoren.
De klant verbindt zich ertoe eventuele geschillen eerst te proberen op te lossen in overleg en dialoog met HPS.


11. Bekendmakingen


Wij hebben het recht onze diensten en naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals visitekaartjes, bedrukte onderleggers, kledij, digitale reclame op de locatie en tijdstip van de cateringopdracht, alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden (o.a. op sociale media) zonder voorafgaand akkoord, tenzij u dit schriftelijk weigert bij uw reservatie. HPS gaat er redelijkerwijze van uit dat de klant geen bezwaar heeft bij het maken en publiceren van foto's voor commerciële doeleinden op o.a. sociale media. Indien de klant dit niet wenst, laat hij dit HPS uiterlijk 1 week voor het evenement weten via e-mail. Zelfs na het plaatsen van een bericht of afbeelding op sociale media heeft men het recht om deze te laten verwijderen. HPS zal echter niet in gebreke worden gesteld voor het ongewenst plaatsen van informatie, afbeeldingen en / of berichten op (sociale) media indien de klant niet vooraf schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij dit niet wenst.
De betreffende afbeelding of informatie zal in dat geval gewoon verwijderd worden.


12. Informatieplicht van de klant


Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van uw evenement vernemen wij graag de volgende definitieve gegevens (voor nota bindend):

 1. Het aantal gasten waarvoor de reservatie/bestelling bestemd is, voor nota bindend;

 2. De exacte locatie en tijdsbepaling;

 3. Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen;

 4. De naam en adres voor verzending van de nota ( Btw-plichtigen zijn gebonden hun gegevens te vermelden );

 5. Overige details zoals bedienend personeel, wensen ten behoeve van de bloemen en andere decoratie.

 6. Alles waarover geen expliciete afspraken zijn gemaakt, wordt door de klant verzorgd.


13. Veiligheid en hygiëne


Wij zullen de locatie bezoeken volgens afspraak om na te gaan welk materiaal nodig zal zijn, dient gehuurd te worden en om de brandveiligheid en hygiëne te controleren. Wij ontbinden de opdracht zonder kosten voor de klant indien de brandveiligheid en de algemene veiligheid/hygiëne op de locatie niet gegarandeerd kunnen worden.
HPS kan op basis van deze ontbindingsredenen niet aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding ten opzichte
van de klant. De klant verbindt zich ertoe een locatie te kiezen voor zijn evenement die de organisatie ervan
op een gedegen wijze toelaat, zowel wat de keuken als de zaal / het restaurant betreft. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor voldoende grote, hygiënische en functionerende koelingen en diepvriezers op de plaats en het tijdstip van het evenement. De klant maakt eveneens alle nodige afspraken met de eigenaar van de feestlocatie (sleutels, borden, bestek, elektriciteit, water, gas, ... ) en betaalt het gebruik en verbruik van nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. Alle noodzakelijke benodigdheden moeten ter beschikking zijn van het keuken- en bedieningsteam.


14. Verantwoordelijkheden in geval van afhaal van voeding en bijhouden van overschotten


Vanaf het moment dat de klant de voedingsmiddelen bij ons afhaalt, is hij of zij verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne m.b.t. de afgehaalde voedingsmiddelen. Gekoelde gerechten moeten op een temperatuur onder de 7°C worden vervoerd, ingevroren gerechten op maximum -18°C en warme gerechten op ten minste 65°C. Indien de klant niet beschikt over geschikte transportmiddelen, kan hij of zij bij ons een thermobox huren.
Op de plaats en het tijdstip van de gelegenheid is het in dit geval ook de verantwoordelijkheid van de klant om het eten op de hierboven aangegeven temperaturen te bewaren / aan te bieden. Voedingsmiddelen worden onverwijld op de gewenste temperaturen gebracht of gehouden.
Voedingsmiddelen die gedurende langere tijd warm gehouden zijn, dienen na de gelegenheid veiligheidshalve
weggegooid te worden. Wenst de klant de overschotten toch bij te houden dan vervalt alle verantwoordelijkheid van HPS voor eventuele bederf van het voedsel als ook eventueel ziekte klachten.


15. Allergenen


Het is aan de klant om, ten laatste 1 week op voorhand, alle relevante informatie m.b.t. allergieën via e-mail
door te geven aan HPS. De meerprijs voor het aanpassen van bepaalde gerechten wordt doorgerekend aan de klant.
Dit wordt per geval beoordeeld. De klant kan steeds de allergenen op voorhand opvragen alsook op locatie.

bottom of page